REKLAMA

REGULAMIN PORTALU POLEKCJACH.COM

23.11.2012

§1

Wprowadzenie

Polekcjach.com jest serwisem edukacyjno- rozrywkowo-społecznościowym pozwalającym na poszerzanie wiedzy, zdobycie informacji z rożnych dziedzin, nawiązywanie nowych znajomości, utrzymywanie kontaktu z przyjaciółmi, oraz miłe spędzanie czasu. Korzystanie z serwisu wiąże się z przestrzeganiem pewnych reguł. Regulamin istnieje po to, aby każdy użytkownik polekcjach.com mógł czuć się bezpiecznie i komfortowo.

Aby móc korzystać z polekcjach.com, nie trzeba zakładać konta.

Korzystanie z portalu Polekcjach.com, odwiedzanie poszczególnych stron, założenie konta, stworzenie profilu, jest bezpłatne i przynosi dodatkowe korzyści dla Użytkownika. Wiążą się one z obowiązkiem przestrzegania i zaakceptowania niniejszego Regulaminu.

Należy podać dane niezbędne w procesie rejestracji.

Po zakończeniu procesu rejestracji konta, Regulamin staje się umową miedzy polekcjach.com a użytkownikiem.

W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.

Wszelkie prawa do portalu polekcjach.com i wszystkich jego elementów są zastrzeżone, chyba że wyraźnie zaznaczono inny stan rzeczy.

 

§2.Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa zasady korzystania z portalu polekcjach.com, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych użytkowników polekcjach.com oraz warunki korzystania z usług świadczonych na odległość oferowanych przez polekcjach.com.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Administratorze, należy przez to rozumieć- serwis portalu społecznościowego polekcjach.com, którego właścicielem jest firma Kids Media z siedzibą w Warszawie, ul. Rabsztyńska 19/32, 01-143 Warszawa.

b) Użytkowniku– osobę fizyczną lub prawną, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług elektronicznych oferowanych przez Administratora w ramach serwisu polekcjach.com (e-usług)

c) Nicku (ksywa) – unikalna nazwa użytkownika w portalu polekcjach.com.

d) Punktach – punkty przyznawane użytkownikowi za aktywność w serwisie.

e) Czat– komunikacja natychmiastowa; system wymiany wiadomości przybliżający możliwość konwersacji w czasie rzeczywistym.

f)Biuro Obsługi Użytkownika (BOK) – dział serwisu, który jest odpowiedzialny za rozwiązywanie spraw zgłaszanych przez użytkowników. BOK pełni funkcję kontrolną i nadzoruje przestrzeganie przez użytkowników serwisu postanowień niniejszego regulaminu. BOK między innymi odpowiada na pytania użytkowników oraz moderuje treści w serwisie.

g) Wpisach bezpłatnych – artykuły, aktualności, wydarzenia, blogi, posty, materiały wideo, logotypy, zdjęcia, ciekawostki oraz komentarze publikowane na polekcjach.com

h) Wpisach płatnych – artykuły sponsorowane, dodanie firmy do działu organizacje, dodanie wydarzenia, reklamę na łamach portalu polekcjach.com, utworzenie profilu w dziale castingi.

i) Koncie – istniejący w bazie danych polekcjach.com wpis, potwierdzający fakt zarejestrowania Użytkownika, z którego wynika możliwość dostępu do e-usług po podaniu loginu i hasła, możliwość modyfikacji ustawień Konta oraz danych w Profilu

j) Profilu – strona użytkownika powstała na skutek rejestracji w serwisie, na której użytkownik może umieszczać zdjęcia, linki do stron, swoje treści, komentarze, za pomocą dostępnych mechanizmów, w tym wymagane dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu. Profil służy do wyrażania swoich opinii, poglądów i zainteresowań.

k) „e-usługach” – usługi świadczone w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (usługa na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania danych, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz. 1800 ze zm.).

3. Na stronach serwisu obowiązuje zakaz umieszczania:

·         materiałów propagujących faszyzm;

·         materiałów nawołujących do przemocy i nienawiści;

·         materiałów pornograficznych;

·         materiałów łamiących prawo autorskie;

·         materiałów propagujących zażywanie narkotyków;

·         materiałów propagujących zażywanie alkoholu;

·         plików zainfekowanych wirusami,

·         jak i innych materiałów niezgodnych z polskim prawem.

Bok zobowiązuje się do usunięcia materiałów łamiących zasady powyższego punktu Regulaminu, natychmiast po ich wykryciu bądź otrzymaniu informacji od Użytkowników portalu. Użytkownik zamieszczający nieodpowiednie treści zostanie poinformowany o złamaniu zasad, a jego konto zostanie zablokowane, do wyjaśnienia sytuacji.

Uporczywe i celowe naruszanie tego punktu Regulaminu przez Użytkownika skutkuje usunięciem jego konta oraz przekazaniem materiałów odpowiednim organom ścigania.

4. Na stronach serwisu zezwala się na umieszczanie w serwisie linków do stron internetowych zewnętrznych, z wyjątkiem :

·         stron internetowych zabronionych przez prawo polskie;

·         stron internetowych propagujących faszyzm;

·         stron internetowych propagujących zażywanie narkotyków, alkoholu i innych używek;

·         stron internetowych pornograficznych;

·         stron internetowych nawołujących do przemocy i nienawiści;

·         stron internetowych służących do przechwytywania lub wyłudzania danych dostępowych do kont Użytkowników;

·         stron internetowych, mogących zawierać wirusy lub będących niebezpiecznymi w inny sposób.

5. Portal polekcjach.com zakazuje kopiowania, modyfikowania, wykorzystywania, rozpowszechnienia treści zamieszczanych w Serwisie bez pisemnej zgody firmy Kids Media. W szczególności zabrania się kopiowania zdjęć i innych elementów graficznych. Użytkownik może korzystać z zawartości merytorycznej i  innych elementów zamieszczonych na portalu polekcjach.com w ramach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych ( Dz. U. Nr 128, poz 1402).

6. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do celów komercyjnych, w szczególności:

·         rozsyłania ofert reklamowych poprzez system wiadomości prywatnych,

·         wykorzystywania funkcjonalności klubów, profili, forów do celów marketingowych, reklamowych, promocyjnych .

W przypadku wykrycia naruszeń niniejszego punktu Regulaminu, właścicielowi Serwisu przysługuje prawo do odszkodowania za utracone korzyści.

7. Zabrania się wykorzystywania funkcjonalności Serwisu do:

·         spamowania, przy czym przez spam rozumie się niechciane wiadomości elektroniczne, w których:

o    treść wiadomości jest niezależna od tożsamości odbiorcy,

o    odbiorca nie wyraził zgody na otrzymanie tego typu wiadomości,

o    treść wiadomości daje podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść zyski nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy;

·         floodowania, czyli wielokrotnego wysyłania wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu; dotyczy ono wszystkich form komunikacji tekstowej i przejawia się w wielokrotnych powtórzeniach znaków interpunkcyjnych, liter, cyfr, emotikon itp.;

·         tworzenia i rozsyłania linków dla korzyści materialnej rozsyłającego;

·         tworzenia i rozsyłania linków, mających na celu wyłudzenie hasła dostępu do konta innego Użytkownika lub inne działanie na niekorzyść klikającego w link;

·         wykorzystywania skryptów i programów do zwiększania liczby zbieranych punktow;

·         używania botów, czyli skryptów lub automatów naśladujących zachowanie człowieka (w tym przypadku Użytkownika), generując tym samym wysoki ruch.

8. Dostęp do konta Użytkownika chroniony jest hasłem ustanawianym podczas procesu rejestracji. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego chronienia hasła, w szczególności udostępniania go osobom trzecim.

§3

Netykieta

Netykieta to zbiór zasad przyzwoitego zachowania się w Internecie.

Zasady netykiety wynikają z zasad przyzwoitego zachowania w Internecie, swoista etykieta obowiązująca w sieci, jej łamanie bądź naginanie  wiąże się z konsekwencjami, zablokowaniem konta lub odcięciem go od niektórych opcji serwisu ( np. nie naliczanie punktów za aktywność na portalu).

Każdy Użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczane treści i za swoje zachowanie.

1. Portal polekcjach.com nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na stronie profilowej użytkowników, na tablicy i za ich komentarze. Odpowiada za nie tylko i wyłącznie Użytkownik.

2. Na stronach serwisu zabronione jest:

·         podszywanie się pod inną osobę,

·         wykorzystywanie cudzych zdjęć,

·         zakładanie dodatkowych kont w celu oszukania, obrażania albo uzyskiwania innych korzyści,

·         używanie wulgaryzmów, przemocy i agresji słownej.

3. Przycisk Zgłoś służy do poinformowania serwisu o zauważonych przypadkach naruszenia Regulaminu bądź netykiety. Jest on umieszczony pod każdym zdjęciem, artem, video, komentarzem i na każdej stronie profilowej.

4. Każde zgłoszenie naruszenia Regulaminu lub zasad netykiety zostanie zweryfikowane przez BOK. Słuszne zgłoszenie zostanie nagrodzone punktami.

5. Z bezpodstawnego zgłoszenia lub nadużywania systemu zgłaszania naruszeń będą wyciągnięte konsekwencje.

§4

Prawa strony polekcjach.com

1. Wszystkie wysyłane wiadomości pomiędzy użytkownikami portalu polekcjach.com są dostępne wyłącznie nadawcy i odbiorcy.

2. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie do badań statystycznych i marketingowych przez BOK, jego danych osobowych oraz informacji zgromadzonych na jego koncie.

3. Serwis polekcjach.com ma prawo do weryfikowania wszystkich treści zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników. W przypadku złamania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, BOK ma prawo do usunięcia treści.

4. Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom informacji handlowych poprzez kanały komunikacyjne Serwisu.

5. Serwis zastrzega sobie prawo do wykorzystania podanego przez Użytkownika adresu e-mail do komunikacji z Użytkownikiem w celu weryfikacji statusu konta Użytkownika, jak również w innych sprawach związanych z funkcjonowaniem portalu.

6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonywane pomiędzy Użytkownikami portalu..

7. Transakcje dokonywane przez Użytkowników poza przeznaczonymi do tego celu funkcjonalnościami portalu łamie niniejszy Regulamin. Portal przestrzega przed zawieraniem tego typu transakcji.

8. Spory pomiędzy Użytkownikami wynikające z oszustw i wyłudzeń nie będą rozstrzygane przez BOK.

§6

Prawo autorskie

 

1. Użytkownik oświadcza, iż wszelkie przesyłane przez niego i zamieszczane w serwisie materiały w tym zdjęcia, nie naruszają autorskich praw majątkowych czy innych praw osób trzecich oraz mogą być wykorzystane w serwisie zgodnie z Regulaminem i zasadami funkcjonowania serwisu. Użytkownik zapewnia, iż uzyskał zgodę osób trzecich wskazanych w nadesłanych materiałach czy zdjęciach na ich publikację w Portalu oraz wykorzystanie przez Portal zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz zasadami funkcjonowania Portalu. W razie zamieszczenia Wpisów nie spełniających tych warunków, wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw, o których mowa powyżej.

2.Administrator ma prawo do weryfikacji powyższych oświadczeń, poprzez zażądanie przedstawienia przez Użytkownika potwierdzenia posiadanych praw oraz uzyskanych zgód osób trzecich.

3. Administrator ma prawo do usuwania materiałów nadesłanych przez Użytkownika sprzecznych z prawem, regulaminem serwisu lub zasadami tego serwisu.

4. W przypadku jakichkolwiek roszczeń skierowanych przeciwko serwisowi przez osoby trzecie z tytułu naruszenia prawa, spowodowanego przez opublikowanie materiałów nadesłanych przez Użytkownika, całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Użytkownik, który takie materiały opublikował w sieci.

5. W momencie wprowadzenia treści we Wpisach, Użytkownik udziela Administratorowi licencji na okres obowiązywania umowy i 5 następnych lat na korzystanie z wprowadzonych przez siebie materialów, w tym:

a) publikowanie Wpisów na stronach polekcjach.com, utrwalanie i zwielokrotnianie Wpisów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, oraz cyfrową,
c) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 
d) publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Wpisów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do pamięci komputera, publikacja w sieci internet
e) publikowanie Wpisów i materiałów nadsyłanych przez klientów i użytkowników portalu polekcjach.com na stronach internetowych należących do firmy Kids Media.
6. Administrator ma prawo dystrybuować i wykorzystywać Wpisy umieszczone przez Użytkownika na polekcjach.com w dowolny sposób przez okres obowiązywania umowy i okres 5 następnych lat.

§7

System kar

1. W przypadku niedotrzymania warunków umowy i złamanie postanowień niniejszego Regulaminu obowiązuje następujący system kar:

·         nota upominająca;

·         blokada na zbieranie punktów;

·         blokada konta:

o    na 14 lub 28 dni,

o    na czas nieokreślony,

o    z przeznaczeniem do usunięcia konta;

·         usunięcie konta.

2. W przypadku jednorazowego naruszenia Regulaminu, Użytkownik otrzymuje ostrzeżenie. Jeśli nastąpi ponowne złamanie Regulaminu, zostanie zastosowana jedna z możliwych form kary.

3. W przypadku niedotrzymania warunków umowy i płatności przez przez Użytkownika, który wykupił płatne usługi Administrator ma prawo nałożyć karę w wysokości 20000 zł.

4. Kary egzekwowane są przez BOK.

 

§8

Rejestracja konta, Dane Użytkownika

1.Rejestracja Konta polega na wypełnieniu i wysłaniu formularza dostępnego pod adresem.

2.Wymagane jest podanie loginu, adresu e-mail oraz hasła. 
3. Użytkownik może opcjonalnie uzupełnić swój Profil o następujące dane: imię, nazwisko, miejscowość, województwo, data urodzenia, umiejętności, zainteresowania i inne. Użytkownika dane winny odpowiadać prawdzie. 

4. Dane należy wprowadzać w polach profilu do tego przeznaczonych. Pola mogą zawierać tylko te dane, do których zostały przeznaczone. 

5. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administrator ma prawo: 

a) wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowych danych, 
b) zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy, 
c) skasować Konto Użytkownika.

6. W razie pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do zgodności z prawdą wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administrator może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających je.

7. Nie jest dozwolone udostępniania swojego Konta innym podmiotom, a także korzystania z Kont należących do innych podmiotów.

8. Dane osobowe, podawane przez Użytkowników podczas procesu rejestracji, są chronione przez Serwis. Serwis nie udostępnia danych osobowych Użytkowników osobom trzecim.

9. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i administrowane według wytycznych  GIODO.

10. Domniema się, że dane podawane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji są prawdziwe. W przypadku problemów związanych z hasłem dostępowym, Serwis zastrzega sobie prawo do weryfikacji Użytkownika poprzez dane podane podczas rejestracji w Serwisie.

 

 

§9

Bezpieczeństwo na polekcjach.com

Ochrona danych osobowych – polityka prywatności

 

1. Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody, Administrator ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane do celów marketingowych jedynie przez Administratora i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 833 ze zm.).

2. Administrator chroni dane osobowe Użytkowników, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa.

3. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

4. Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej – w takim razie usunięcie danych niezbędnych do realizacji e-usługi będzie równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy.

5. Polityka prywatności opublikowana na stronie www.polekcjach.com/prywatnosc/ stanowi element umowy o świadczenie e-usług na portalu polekcjach.com

6. Użytkownik serwisu polekcjach.com upoważnia operatora serwisu polekcjach.com do przesyłania korespondencji na adres poczty elektronicznej Użytkownika. 

7. Niektóre obszary serwisu polekcjach.com mogą wykorzystywać cookies, tj. niewielkie pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

 

1. Logowanie do Serwisu następuje wyłącznie pod adresem www.polekcjach.com. Zalecane jest  sprawdzanie poprawności domeny, z której następuje logowanie.

2. Hasło stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do konta Użytkownika. Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi próbami włamania na konto, Użytkownik nie powinien w haśle używać wyrazów lub informacji związanych z kontem. Dla celów bezpieczeństwa hasło powinno zawierać zarówno litery, jak i cyfry. Jeżeli Użytkownik loguje się do Portalu korzystając z komputera osób trzecich, nie powinien zapisywać hasła dostępu do Portalu.

3. Dla zwiększenia bezpieczeństwa konta, Użytkownik po zakończeniu korzystania z Serwisu powinien się wylogować.

4. Serwis komunikuje się z Użytkownikiem poprzez system wiadomości prywatnych lub informacje zamieszczane na stronie startowej Serwisu. Wiadomości wysyłane przez serwisu do Użytkownika są zawsze oznaczone w polu nadawcy jako polekcjach.com. Jeśli Użytkownik jest niepewny co do autentyczności otrzymanej wiadomości, zaleca się, aby Użytkownik potwierdził otrzymaną informację poprzez kontakt z BOK.

   

§10

Zmiany w Regulaminie

 

1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, bez podania uzasadnienia.

2. Użytkownik, którego zmiana bezpośrednio dotyczy zostanie o niej poinformowany za pośrednictwem systemu wiadomości prywatnych lub  poprzez informację na stronie startowej Serwisu.

3. Po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, Użytkownik jest zobowiązany do ich akceptacji. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian, może usunąć konto.

4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu oraz wynikające z tego faktu skutki, w szczególności w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1. 

5. Użytkownik ponosi ryzyko nie otrzymania powiadomienia określonego w ust. 1. z przyczyn niezależnych od Administratora.

 

§11

BAJKI, VIDEO

Wszystkie video, filmy, bajki są udostępnione na portalu poprzez linki. Żaden z prezentowanych filmów nie znajduje się na serwerach Portalu. Polekcjach.com przechowuje jedynie linki do serwisów udostępniających materiały, których użytkownicy potwierdzili, że posiadają prawa autorskie pozwalające na publikacje i udostępnianie ich w Internecie. Wszelkie roszczenia prawne należy kierować pod adresem serwisów publikujących zamieszczone materiały.

 

 §12 

Postanowienia końcowe

1. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu i usunąć swoje konto.

·         Usunięcie konta następuje w ciągu 7 dni od zgłoszenia.

·         W przypadku posiadania pakietu płatnego, usunięcie konta nastąpi po wygaśnięciu pakietu.

·         Użytkownik, którego konto zostało skasowane, traci zdobyte punkty, trofea, projekty, awatary..

2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

Stronicowanie:

REKLAMA

REKLAMA